Каталог статей
           

Меню


Рейтинг учнів
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Корисні посилання

Категорії
Цікаві статті [1]
Стецько Наталія Богданівна [3]
Історія [0]

Форма входу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Пошук

CO.KZ WebGroup

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Вітаю Вас, Гість · RSS 08.08.2020, 20:44

Головна » Статті » Статті » Стецько Наталія Богданівна

Соціальне партнерство в інклюзивній освіті. Співпраця з міжнародними доброчинними громадськими організаціями-партнерами.

У статті розглядаються основні підходи до ефективного впровадження інклюзивної освіти в Україні  шляхом налагодження міжнародних контактів, організації співпраці з волонтерами міжнародних доброчинних неприбуткових організацій, викладачами – філологами закордонних вузів, тощо. На сьогоднішній день відзначається зростання ролі міжнародних доброчинних громадських організацій - партнерів в системі навчання та виховання дітей з особливими потребами щодо їхнього значного просування в напрямку адаптації до життя у суспільному середовищі.

Таким чином, через залучення у проекти і заходи, що націлені на розвиток навичок, пов’язаних з фізичним та емоційним здоров’ям, переходом до самостійності та професійної діяльності, а також виховання активної громадянської позиції, здійснюється краща підготовка дітей та молоді з певними освітніми потребами до участі у соціальному та економічному житті сучасної України. Автор стверджує, що тісна співпраця українських вчителів з волонтерами доброчинних організацій, зокрема Корпусу Миру Америки, де інклюзивне навчання діє вже 50 років, значно збагачує знання в напрямку роботи з інклюзивними класами і посідає чільне місце в навчально-виховному процесі у закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, соціальне партнерство, міжнародні доброчинні неприбуткові організації, громадські організації-партнери.

The article considers the main approaches to the effective implementation of inclusive education in Ukraine through the establishment of international contacts, organization of cooperation with volunteers of international charitable nonprofit organizations, teachers - philologists of foreign universities, etc. Nowadays, there is a growing role of international charitable non-governmental organizations - partners in the system of education of children with special needs in recognition of their significant progress towards adapting to life in the social environment.

Thus, through the involvement in projects and activities aimed at developing the healthy physical and emotional habits, integration into a society and participation in professional activity, as well as the development of a strong civic stance, the better education of children and young people with certain educational needs for participation in the social and economic life of modern Ukraine is carried out.

The author claims that the close cooperation of Ukrainian teachers with the volunteers of charitable organizations, in particular with the Peace Corps of America, where inclusive education has been implemented for almost 50 years, greatly enhances the knowledge towards working with inclusive classes and plays a significant role in the educational process in institutions for children with special educational needs.

Key words: children with special educational needs, inclusive education, social partnership, international charitable non-profit organizations, public organizations-partners.

Реформування сучасного освітнього простору приносить чимало змін у освітній процес сьогодення. Одним з напрямів політики нашої держави є створення інклюзивного освітнього середовища. Необхідність реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується численними змінами в законодавстві України, практичною діяльністю освітніх навчальних закладів та узгоджується з основними міжнародними документами у сфері забезпечення прав дітей.

У зв’язку з цим ключовими завданнями оновленої освітньої системи є визначення основних тенденцій розвитку інклюзивної освіти в Україні, яке пов’язане зі створенням нових освітніх стандартів, оновленням навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, підручників, організації навчального процесу в цілому, та підтримка молоді з фізичними вадами, розвиток здібностей учнів, активізація їх навчально-пізнавальної діяльності.

Так, ЮНЕСКО кваліфікує інклюзивну освіту як процес, зорієнтований на задоволення різноманітних потреб усіх учнів шляхом розширення їхньої участі в навчанні, культурній діяльності та житті суспільства, а також на зменшення масштабів соціальної ізоляції в межах системи освіти й неможливості виключення з неї. Цей процес пов’язаний зі змінами й перетвореннями в змісті, підходах, структурі та стратегіях; його відмінною рисою є загальна концепція, яка охоплює всіх дітей вікової групи, і переконання в тому, що обов’язок держави полягає в забезпеченні освіти для всіх дітей.

Ретельно опрацювавши теоретичний матеріал по цій проблемі та проаналізувавши різні джерела інформації, які були до наших послуг, ми з’ясували, що проблема здобуття освіти дітей з особливими потребами перебуває в центрі уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, що обумовлює необхідність її подальшої розробки, зокрема, щодо впровадження інклюзивної освіти на місцевому рівні.

Серед особливостей навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають помірну та тяжку розумову відсталість, необхідно акцентувати особливу увагу на організацію індивідуального підходу до кожного вихованця, врахування його особистісного розвитку, психофізичних порушень як первинних, що обумовили важку інтелектуальну патологію, так і вторинних, які виникли на базі основного дефекту. Численні дослідження в галузі спеціальної педагогіки і психології підтвердили той факт, що правильно організована система навчання та виховання вказаної групи дітей дає свій позитивний ефект і призводить до їхнього значного просування в напрямку адаптації до життя у суспільному середовищі.

З’ясовано, що у порівнянні з попередніми роками, значно змінилися пріоритети і в іншомовній навчальній діяльності. Беззаперечним є той факт, що знання іноземної мови збагачує духовний світ людини, розширює кругозір, підвищує ефективність інтелектуальної праці. Тож, учителі англійської мови глибоко свідомі того, що навчання мові дітей з порушеннями здоров’я сьогодні є особливо актуальним через те, що в наш час не стільки є важливим надати учням якомога більший багаж знань, скільки забезпечити їх загальнокультурний, особистісний і пізнавальний розвиток, озброїти їх важливим умінням – вчитися впродовж життя, аби відчувати себе самодостатнім і успішним.

Навчальна програма повинна бути спрямована в першу чергу на забезпечення самореалізації учня, яка досягається шляхом організації та забезпечення творчих потреб учня, формування стійкого інтересу до навчальних  предметів, розвиток та поглиблення інтелектуальних здібностей, яке здійснюється через їх залучення до участі у різноманітних видах діяльності, через мистецькі, спортивні та академічні досягнення.

Оскільки Теребовлянський НВК– заклад інтегрованого типу, який виконує завдання інклюзивної освіти, тому аналіз вимог до уроку іноземної мови в умовах інклюзії свідчить про необхідність докорінної зміни усього процесу навчання іноземної мови. Для цього потрібен перехід від традиційного методу навчання іноземної мови до комунікативного, з урахуванням принципів і методичних засад навчання іноземної мови, які покладені в основу нової інклюзивної програми.

Проблемна мета НВК: «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровад­ження наукових досягнень щодо адаптації та інтеграції в суспільство дітей із особливими потребами». Виходячи з цього, в системі роботи з дітьми з фізичними вадами в інклюзивному освітньому середовищі в Теребовлянському навчально-виховному комплексі було проведено діагностику творчого потенціалу інклюзивних учнів та визначено фактори, що сприяють створенню та розвитку мовленнєвої компетенції учнів даного закладу. Ми встановили, що до таких факторів належить створення реального мовленнєвого середовища – це досягається шляхом налагодження міжнародних контактів, організації співпраці з волонтерами Корпусу Миру, викладачами - іноземцями в гімназії, організації літніх таборів та шкіл  англійської мови, спілкування зі студентами-філологами, співпраця з закордонними вузами Польщі, Німеччини, тощо. Така співпраця передбачає визначення кола організацій-партнерів, відповідно до того пріоритету, який для себе обере приймаюча організація. Так, якщо організацію заявника цікавить співпраця з волонтером за напрямком «молодіжне працевлаштування», серед найвірогідніших організацій-партнерів могли б бути молодіжний центр праці (чи інший молодіжний центр), центр соціальних служб, центр зайнятості, структурний підрозділ з питань молоді та спорту, заклад освіти або інклюзивно-ресурсний центр, тощо.

Таким чином, співпраця з міжнародними громадськими організаціями-партнерами відіграє надзвичайно важливу роль в умовах інклюзивної освіти, адже інтеграція дітей у суспільстві важлива не тільки у рідній державі, але й закордоном.

Значну роль у цьому відіграє плідна співпраця з волонтерами Корпусу Миру, як триває вже понад 20 років. Корпус Миру США є урядовою організацією, яка сприяє зміцненню миру і дружби між людьми різних національностей і культур. В Україні ця організація співпрацює з прогресивними учбовими закладами та організаціями, які прагнуть розширити свої знання про американців і діяльність професійних організацій та учбових закладів США, що, у свою чергу, допоможе американцям більше дізнатися про Україну, її мову та культуру. Викладачі - волонтери тісно співпрацюють з українськими викладачами, які прагнуть покращити свої знання англійської мови шляхом тісного спілкування з носіями мови, а також бажають оволодіти методами спілкування та активного залучення учнів до процесу навчання, які волонтери застосовують у своїй викладацькій діяльності, а також зробити значний внесок у розвиток практики навчання і виховання дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю.

Як зазначають самі волонтери, «основне завдання, яке стоїть перед добровольцями «Корпусу миру» – інтегрувати дітей з фізичними вадами в активне життя суспільства.  Не можна говорити про цих дітей як про неповносправних або інвалідів. Адже ці діти повинні, як і інші, інтегруватися у суспільство. Натомість до них мають ставитися як до повноцінних членів суспільства, адже розум цих людей може дати цікаві наукові думки, мистецькі роботи».

Волонтери «Корпусу миру» не отримують грошей, натомість здобувають неоціненний досвід і рядок в резюме, за який поважають в Америці. Волонтери працюють у команді з українськими колегами, відданими справі людського розвитку, який стає можливим тоді, коли представники різних національностей тісно співпрацюють заради досягнення спільних цілей.

Корпус Миру працює в Україні у трьох напрямках: викладання англійської мови як іноземної; розвиток бізнесу та розвиток молоді. Окрім своїх первинних службових завдань в Україні, волонтери постійно беруть участь у заходах, спрямованих на покращення становища в місцевих громадах.

Поруч професіоналів – психологів та педагогів волонтери є особами, які беруть участь у реалізації багатьох профілактичних та педагогічних програм. Присутність молодих людей приводить до дуже позитивних ефектів на дітей та молодь з важкого середовища. Буває, що підопічні з більшою радістю звертаються з проблемами та питаннями до волонтерів, ніж до вчителів та вихователів. Усі діти, незалежно від того якої статі та віку, потребують того самого – любові, уваги та піклування. брак занять та опіки приводять до серйозних проблем у школі, прогулів, агресії та низьких інтелектуальних можливостей спричинених виховною занедбаністю. Брак правдивих зразків у родині приводить до того, що вони не можуть налагодити близьких та конструктивних стосунків з ровесниками. Основною метою роботи з такими дітьми та молоддю є створення близького, особистого контакту – волонтера та дитини, який дозволяє здобуття довіри та задоволення основної потреби – любові та прийняття. Дитина має здобути переконання, що є оцінена, важлива, люблена, може почуватися безпечною, сама приймати рішення і т.д.

Більшість волонтерів не полюбляють слова «інвалід» і намагаються його уникати. Оскільки вважають, що таке слово не сприяє розвитку талантів людини та її унікальних здібностей. «Це також діти, вони також заслуговують на щастя, на те, щоб жити повноцінним життям, дружити, сміятися, бавитися. Серед цих людей є по-справжньому талановиті. І мені прикро бачити, що вони виключені із суспільства, а їхні можливості і таланти не визнають», – зазначає одна з волонтерок.

Додаткові проекти, які втілюються в життя волонтерами,охоплюють широкий спектр діяльності і включають, зокрема: організацію літніх таборів відпочинку для молоді, організацією курсів для дорослих, організацією курсів підвищення кваліфікації для вчителів; організацією і реалізацією програм виховання в питаннях лідерства та громадських прав і обов'язків; організацію бібліотек та ресурсних центрів і, що особливо важливо в умовах інклюзії, допомогу сиротам, інвалідам та дітям із фізичними та іншими вадами щодо адаптації та інтеграції їх у суспільство.

Для України такі посланці народної дипломатії – просто знахідка. Адже багато волонтерів Корпусу Миру працює з дітьми з особливими потребами. Вони організовують гуртки, які діють при школах чи центрах реабілітації дітей з фізичними вадами. Заняття відвідують діти з особливими фізичними чи ментальними потребами – ті, кому найважче адаптуватися у суспільстві і кого не візьмуть у звичайний будинок учнівської творчості.

Підбір різних форм занять волонтери здійснюють згідно поточних потреб дітей, пов’язаних з їх віком, життєвою, шкільною ситуацією, проявленими порушеннями. Соціотерапевтичні заняття мають за мету здійснити зміни у підопічних, реалізовуються з використанням різноманітних форм, а саме тематичні, конструктивні, дослідницькі, рухливі, дидактичні ігри. Тематичні заняття допомагають відкривати власні здібності, інтереси, поглиблювати знання та вміння, а через це будувати почуття власної значимості, віру у власні можливості. Це можуть бути кулінарні, мистецькі, моделювання, музичні заняття, тощо. Релаксивні та спортивні заняття  сприяють правильному фізичному розвитку дітей, навчають дітей справлятися зі стресом та вчать взаємодії і партнерства у групі. Прогулянки, екскурсії, мандрівки, літні табори розвивають дитячий світогляд; благочинні, мистецькі, екологічні, просвітницькі акції та заходи залучають дітей до громадської активності, сприяють формуванню у них громадської свідомості.

Через допомогу іншим потребуючим дітям учні відчувають сенс своєї діяльності, усвідомлюють, що вони потрібні іншим, що можуть реально зробити щось доброго для тих, хто справді цього потребує.

Серед улюблених мистецьких занять волонтерів - заняття з елементами арт-терапії. Через безкоштовні заняття у майстерні з пластики, кераміки, різьби і т.п. утворюється світ приязний загубленій дитині, яка немає можливості віднайдення у собі творчих задатків. Спільне малювання, ліпка посуду чи творення предметів з глини, дерева, тощо дозволяє дітям відкрити незнаний світ. Арт терапія через невербальну специфіку та особливу барвисту методику надає дуже багато інформації про учасника групи та дозволяє найбільше самовідкриття.

Важливим є процес творення, а не його продукт. Аналіз деталей, перевірка правильності виконання різних деталей може зіпсувати добру гру.

Таким чином, як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів учнів, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах.

Організація певної посильної роботи для діток, яких нікуди не приймуть на роботу, дуже потрібна і актуальна. Речі, зроблені руками дітей-інвалідів - сувеніри, прикраси, іграшки, дрібнички для домашнього вжитку, вишиванки, готовий одяг – все це можна придбати за символічну плату, а зібрані кошти використовується на потреби дітей з фізичними вадами. Надзвичайно приємно бачити щасливі обличчя дітей, коли їм вдається, інколи не вірячи у власні сили, створити щось неймовірно красиве, і цю річ ще й у них купують.

З метою реалізації продукції виготовленої дітками волонтери проводять велику роботу: організовують благодійні ярмарки, налагоджують розпродаж продукції через Інтернет, видають кольорові каталоги, проводять рекламні кампанії. Адже, за словами самих волонтерів, «для дітей, обдарованих талантами, але обділених здоров’ям, не мають зачинятися двері до працевлаштування і самореалізації».

Ідею продавати виготовлену продукцію волонтери пропонують, маючи за взірець Сполучені Штати. Адже у них вдома такі благодійні розпродажі надзвичайно популярні і люди охоче купують там товари, прагнучи допомогти дітям і підтримати їхню віру у свої власні сили.

В рамках співпраці з Корпусом миру США в Україні неодноразово проводяться семінари-тренінги для вчителів англійської мови. Метою семінарів є ознайомлення вчителів з особливостями інклюзивного навчання в системі освіти та формування толерантного ставлення до впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти. Тренерами заходу є волонтери, які служать в громадських неприбуткових організаціях Тернополя, а також викладають англійську мову в школах області.

На своїх семінарах волонтери Корпусу Миру знайомлять вчителів з особливостями інклюзивного навчання в Америці, яке діє вже 50 років, діляться своїм досвідом роботи в інклюзивних класах. Також добровольці проводять практичну частину, організовуючи різні форми роботи, через які вчителі змогли б збагатити свої знання в напрямку роботи з інклюзивними класами.

Під час однієї з таких зустрічей працівників Теребовлянського навчально-виховного комплексу з волонтерами доброволець Корпусу Миру  Кейтлін Мара Діері,  міжнародний консультант з розвитку дітей з фізичними вадами, соціолог-реабілітолог, яка має чималий досвід опіки над неповносправними людьми, ознайомила присутніх з результатами здійснення  Національного плану дій щодо включення дітей з певними освітніми потребами у суспільство, зазначивши, що урядові міністерства та неурядові організації працюють разом для обговорення та встановлення пріоритетів для покращення життя всіх людей з інвалідністю в Україні.

Зустріч у формі круглого столу пройшла у теплій дружній невимушеній атмосфері. Учасники, а саме – медичний персонал, вихователі дошкільних груп, вчителі слабозорого відділення брали активну участь в обговоренні питань медико-реалібітаційного характеру, обмінялись досвідом з іноземною колегою, зацікавлено слухали про методи роботи з дітьми з вадами зору в американських школах. Також місіс Діері Кейтлін Мара мала нагоду оглянути школу, побувати у навчальних кабінетах, відвідати кафедри, ознайомитись з роботою шкільного психолога, соціального працівника. Особливо волонтерка була вражена роботою медико-реалібітаційного центру, який діє на базі НВК, відзначила високий рівень оснащення лікувальних кабінетів та роботу медичного персоналу, залишила теплий відгук про школу у гостевій книзі.

Перед від’їздом місіс Діері Кейтлін Мара висловила подяку педагогам за їх нелегку працю, яка, як зазначила сама волонтерка, неможлива без щирої любові до дітей, та пообіцяла ще неодноразово завітати до Теребовлянського НВК з метою подальшої співпраці. «Завжди приємно провести кілька днів з працелюбними консультантами, соціальними працівниками, вчителями та іншими фахівцями з підтримки дітей з інвалідністю. Я в захваті від їх відданості та бачення! Їм часто доводиться відкладати власні потреби, щоб допомогти дітям. Це героїчна робота - втілення людської сили і стійкості!» -  відзначила місіс Діері Кейтлін на прощання.

Проведені тренінги завжди насичені, цікаві та корисні. Окрім того, вони значно сприяють розвитку розмовної практики для педагогів, дають величезний заряд енергії та гарантують приємні емоції.

Ще одним напрямком роботи волонтерів Корпусу Миру з дітьми є проведення пришкільних літніх таборів. Перевага таких таборів в тому, що значна кількість дітей з різних населених пунктів району, а особливо діти з фізичними вадами,  які досі ніколи не мали змоги відпочивати в таборах, розташованих далеко від рідного дому, отримають такий шанс.

Початок літніх канікул характеризується часом, коли діти в більшій мірі, ніж впродовж року, залишаються поза увагою дорослих, потребують особливої уваги та опіки. В цей час різко зростає ризик дитячого травматизму та підвищується число дітей, які безцільно проводять більшість вільного часу перед екранами телевізорів і комп’ютерів. Саме тому потреба літніх таборів надзвичайно актуальна. Кожна літня школа чи табір присвячені вивченню певної галузі, сфери, відбуваються кожного року під іншим гаслом. Концепція полягає у тому, що кожного дня через методики інтерактивного неформального навчання відбувається вивчення певної теми в рамках цілісної тематики. Зокрема, були опрацьовані такі теми: “Здоровий спосіб життя”, “Пізнаємо світ” (мандрівка по різних країнах), “Світ професій” (знайомство з різними спеціальностями, професіями) та “Світ мистецтва” (вивчення різних видів мистецтва). Під час урочистого закриття літньої школи діти презентують одержані знання, уміння та навички перед батьками та запрошеними гостями. Волонтери під час літнього табору мають можливість здобути безцінний досвід роботи з дітьми та проявляти лідерські навички, а учні в свою чергу формують навики спілкування з ровесниками, вчаться відповідальності, дисциплінованості, роботі в команді, і мають чудову нагоду повірити у свої сили та можливості, стають більш впевненими у собі. Дружні стосунки, які формуються під час реалізації цієї програми, як правило продовжуються і у майбутньому. Діти, які відвідували літню школу з радістю продовжують долучатися до акцій, заходів організації, тощо.

Волонтери проводять фізичні тренування, майстер-класи з виживання у дикій природі і з народних ремесел, заходи для творчого розвитку. Окремо впроваджується освітня програма, проводяться тренінгові заняття, спрямовані на формування лідерських здібностей, правосвідомості, безпечної поведінки в мережі Інтернет, здорового способу життя. Так, волонтери Корпусу Миру Брендан Кіган, Нік Стоукс, Джон Ведінг та інші, які тісно співпрацювали з Теребовлянським НВК кілька років поспіль на базі закладу організовували 9-ти денні літні табори. Для дітей з міських  та сільських шкіл спілкування з носіями англійської мови були дуже важливими. Ще один не менш важливий виховний аспект таких таборів - навчити дітей цікаво проводити час без гаджетів. Залежність молоді від електронних пристроїв зараз стала неабиякою проблемою. У таборі діти користуються гаджетами лише при нагальній потребі декілька хвилин, щоб повідомити родині, що у них все гаразд. Це правило заздалегідь обговорюється  як з дітьми так і з батьками.

Так, учасниками мовного літнього табору “KLLAS”  були учні 7-х, 8-х та 9-х класів середніх навчальних закладів. Серед 45 дітей з усіх куточків області були і діти з вадами зору та іншими фізичними порушеннями.  Учасники провели 7 незабутніх днів у таборі, який було організовано зусиллями 17-ти волонтерів-американців Корпусу Миру.  Тематика табору - здоровий спосіб життя, тож окрім різноманітних розваг, ігор, конкурсів, змагань, дискотек волонтери-організатори проводили з учнями навчальні бесіди про здорове харчування, шкідливий вплив куріння, вживання алкоголю та наркотиків, загрозу СНІДу. Протягом усього тижня перебування в таборі учням було суворо заборонено вживати чіпси, сухарики, газовані напої, шоколад. Навчання в таборі та спілкування проводилось виключно англійською мовою, тож учасники табору мали чудову нагоду перевірити свої знання на практиці, спілкуючись з носіями мови, покращити свої мовленнєві навички, підвищити рівень володіння іноземною мовою, а також просто гарно провести час у колі ровесників з України та, тепер уже своїх, нових американських друзів. Кожен учасник отримав сертифікат та відзнаки за активну участь у роботі табору.

Навчально-пізнавальний та відпочинковий характер мав і німецькомовний літній табір, який сприяв кращому засвоєнню школярами німецької мови. Учні навчались, розважалися та відпочивали, дізнавались нове про життя, побут і звичаї німецького народу. Улюбленими були спортивні та рухливі ігри на свіжому повітрі, які проводились виключно німецькою мовою. Волонтер Фрау Маргарет Маттіес принесла з собою багато сучасної німецької літератури, яку із задоволенням читали учні, деякі твори були театралізовані, школярам це добре вдавалося. Захоплюючим було приготування німецьких національних страв. Навчаючись та відпочиваючи, учні весело провели час разом і збагатили свої знання з німецької мови.

Варто згадати ще одну волонтерську програму, яка також здійснюється для дітей з обмеженими фізичними можливостями.  Це програма FLEX - Програма обміну майбутніх лідерів, програма для учнів загальноосвітніх шкіл десяти країн співдружності незалежних держав (СНД) - Євразії, яка фінансується урядом Сполучених Штатів. Програма надає школярам стипендії, які дають їм змогу подорожувати до Сполучених Штатів, навчатися в американській школі протягом одного академічного року і проживати у американській родині. Програма FLEX дає можливість всім студентам, які відповідають вимогам відбору, та студентам з обмеженими фізичними можливостями прийняти участь у тестуванні. З моменту початку програми в 1993 році більше 240 студентів з Євразії, які мають зорові, слухові, рухові та інші порушення, стали фіналістами програми FLEX. Всі фіналісти FLEX мають можливість навчитися і краще зрозуміти інші культури, вдосконалити свої навички і самооцінку, покращити мову, розширити свої кар'єрні можливості. Навчання за кордоном є унікальним життєвим досвідом, який допомагає учасникам стати більш незалежними і самостійними у вирішенні можливих життєвих перешкод.

Поїздка за Програмою обміну майбутніх лідерів є, безперечно, одним з найбільш захоплюючих подій у житті дитини. Переконана, що участь у цій програмі є безцінним навчальним здобутком і, водночас, життєвим уроком, оскільки це робить дитину більш відкритою, підвищує її впевненість, толерантність, культурну чутливість, і поглиблює  навички спілкування. Дитина стає  самостійною, активною і пристосованою, зростає, розширює свій кругозір, усвідомлює свої життєві цілі.

Ще одним аспектом співпраці з волонтерами є участь у різноманітних конкурсах з метою отримання грантів. Значна кількість ідей залишається нереалізованою з фінансових причин. Співпраця з волонтерами дає можливість шкільній громаді реалізувати якщо не всі, то більшість ідей. Саме гранти - це якраз один з можливих шлях вирішення фінансової сторони більшості наших нездійсненних проектів.

Волонтери спільно з вчителями  оформляють ґранти і в організації з’являється можливість отримати кошти на закупівлю матеріалів необхідних для виготовлення речей - кольорового паперу, бісеру, ниток для шиття, в’язання, полотна, дротиків для плетіння, тощо. За ґрантові гроші можна придбати і необхідне технічне обладнання. Крім того, стараннями волонтерів знаходяться міжнародні жертводавці, які забезпечують шкільну громаду спеціальними навчальними пристроями. Так, завдяки благодійному фонду «Майбутнє сиріт» і зокрема волонтерці із США Анні Кнаутц було оглянуто дітей із соціально-незахищеної категорії, зроблено рецепти та підібрано кожному вихованцеві індивідуальні оправи для окулярів.

Відкриття сенсорної кімнати - ще одна приємна подія, яка стала можливою завдяки міжнародній громадській доброчинній організації «Лайонс Клабс Інтернешнл-Україна». Середовище сенсорної кімнати використовується як зона для ігор і занять, включаючи різноманітні ігрові модулі для взаємодії при денному світлі або яскравому освітленні, сюди входять різні м'які модулі, «сухий» басейн, «сухий» душ, сенсорні (аудіовізуальні і тактильні) стимулятори, музичні, тактильні та розвиваючі панно, пісочниця і багато іншого. Такі види діяльності дають змогу дітям з особливими освітніми потребами відчути себе звичайними школярами, пізнати радощі життя.

Волонтери міжнародного благодійного фонду «Карітас України», завдяки якому тисячі осіб щороку отримують матеріальну, соціальну, психологічну, юридичну допомогу заради покращення життя, подарували учням з особливими потребами електронні лупи для читання, пристрої, які збільшують текст в декілька разів.

Таким чином, через соціальне партнерство та залучення у проекти і заходи, що націлені на розвиток навичок, пов’язаних з фізичним та емоційним здоров’ям (самооцінка, повага і толерантність, вміння спілкуватись, розв’язання конфліктів), переходом до самостійності та професійної діяльності (критичне мислення, планування майбутнього), а також виховання активної громадянської позиції, (робота клубів, таборів, та тренінги з лідерства заходи з запобігання насильству гендерна рівність, тощо) здійснюється краща підготовка дітей та молоді з особливими освітніми потребами до участі у соціальному та економічному житті сучасної України.

Добре знати, що людині підвладно допомогти змінити чиєсь життя на краще. Доброчинні волонтерські організації дають людям шанс на одужання, дарують надію на повноцінне життя і повертають віру в людську доброту. Головна винагорода для них – це бачити радість в очах дітей і  спостерігати, як ці духовно дуже сильні діти повертають собі віру у те, що вони є повноцінними і активними членами суспільства!

Пам’ятаймо, що світ потребує нашої допомоги, і є багато речей, які можуть бути і повинні бути змінені на краще!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: Навч.-метод посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є.Андрусишина, О.О.Базилевська та ін., НАПН Інститут спеціальної педагогіки; за ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І.Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336с.
 2. Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / за заг. ред. О. Красюкової-Еннз, Ю. Найди, М. Сварника, О. Софія. – Українськоканадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» – К.: СПДФО Парашин І. С., 2011. – 248 с.
 3. Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Соціальної політики». – К., 2011. – 132с.
 4. Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання тафінансування в Канаді:посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова-Еннз. – К.: ПаливодаА.В., 2012. – 46 с.
 5. Інклюзивна освіта. Посібник для батьків : посібник / Анна Креста, Джоана Блейз, Ольга Красюкова-Еннз. – К., 2012. – 116 с.
 6. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник / за заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В.. / кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В., Буров С.Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. – К., 2012. – 216 с.
 7. Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Украйні»: тренінгові модулі: «Вступ до питань «інвалідності». – К., 2011. – 132с.
 8. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: О. В. Гаврилов Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.
 9. Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні: Науково-методич. зб. до Всеукр. науково-практич. конференції в рамках реалізації проекту «Створення ресурсних центрів для батьків дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки програми IBPP — TACIS Європейської комісії /За ред.: Засенка В. В.— докт. пед. наук, член-кор. АПН України, заст. дир-ра Ін-ту спец. педагогіки АПН України; Софій Н. З. — дир-ра Всеукр. фонду «Крок за кроком» / Всеукр. Фонд «Крок за кроком». — К.: ФО-П Придатченко П. М., 2007. — 180 с.
 10. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., — К.: 2007. — 128 с.
 11. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі : початкова ланка (за ред. В.І.Бондаря, В.В. Засенка). – К. : 2004. – 152 с.
 12. Застосування арттерапії в логопедичній роботі з дошкільниками та молодшими школярами : [навч.-метод. посіб.] / В. А. Литвиненко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. — 111 с. : іл., табл.
 13. В. М. Вдовенко. Корпус миру // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с.

Категорія: Стецько Наталія Богданівна | Додав: Роман_Миколайович (07.11.2019)
Переглядів: 135 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz

Теребовлянський навчально-виховний комплекс Тернопільської обласної ради

Будемо дуже раді бачити Вас знову на нашому сайті. Зауваження та пропозиції надсилайти на адресу : Tergimnazia@ukr.net